Voorwaarden

Deelname voorwaarden 

De Stichting Keistad Triathlon is verantwoordelijk voor Keistad Triathlon Amersfoort en de inhoud van de website https://keistadtriathlon.nl

Artikel 1. DEFINITIES 

1.1 In deze deelname voorwaarden wordt verstaan onder: 

  • Deelnemer(s): de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.; 

Deelname aan een evenement is uitsluitend mogelijk voor personen die de door de Organisatie vastgestelde minimumleeftijd hebben bereikt. 

Jeugd afstand: 6 jaar:
Achtste afstand: 14 jaar
Standaard/olympisch afstand: 18 jaar

1.2 Evenement: Keistad triathlon Amersfoort: jeugd afstand, achtste afstand, standaard of olympische afstand. 

1.3 Organisatie: Onder organisatie wordt verstaan de bestuursleden van Stichting Keistad Triathlon (KvK nummer: 80137369) en door de Organisatie ingeschakelde bedrijven en instanties. 

 

Artikel 2. INSCHRIJVING 

2.1 De inschrijving start ca. 8 maanden voor het evenement en sluit ca. een week voor het Evenement, tenzij de Organisatie besluit deze data aan te passen. Inschrijven op de dag van het evenement is niet mogelijk. 

2.2 Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen alleen meedoen onder verantwoordelijkheid van hun ouder en/of verzorger. Inschrijving door een deelnemer jonger dan 18 jaar geschiedt derhalve door ouder en/of verzorger. 

2.3 De inschrijving is pas definitief wanneer het inschrijfgeld is betaald. 

 

Artikel 3. DEELNAME 

3.1 Door inschrijving verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deelname op eigen risico. De triatleten verklaren ermee bekend te zijn dat het zwemonderdeel wordt gehouden in een niet als zwemwater aangemerkte zwemgelegenheid. 

3.2 Elke individuele Deelnemer die zich individueel inschrijft, betaalt inschrijfgeld (incl. btw) conform de geldende tarieven en kan optioneel aanvullende producten afnemen en/of donatiegeld bijdragen voor het goede doel. 

3.3 Een Deelnemer verklaart door inschrijving geen gezondheidsproblemen hebben. 

3.4 Een Deelnemer is verplicht een geldig legitimatiebewijs op de dag van het Event bij zich te hebben. Tezamen met het inschrijvingsbewijs vormt dit de toelating tot de registratielocatie. 

3.5 Het inschrijfgeld wordt direct bij inschrijving ingehouden via het online betalingssysteem. 

3.6 Annulering voor het Evenement per e-mail bij info@keistadtriathlon.nl tot 1 juni in het jaar van het evenement leidt tot volledige restitutie van inschrijfgeld en betaalde kosten voor producten en inhouding van een eventueel donatiebedrag. Bij annulering van 1 juni tot 1 augustus wordt het inschrijfgeld minus 10 euro terugbetaald. Vanaf 1 augustus vindt bij annulering geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. 

3.7 Uitzondering op artikel 3.1 is een annulering van het Evenement in geval van Corona door de Organisator. In dat geval krijgt de Deelnemer de volgende opties aangeboden:

  • Of restitutie van de waarde van hun inschrijfgeld minus € 10,- administratiekosten.
  • Of kosteloze omzetting naar het Evenement in het volgende kalenderjaar

Deze regeling is niet van toepassing als de Deelnemer zijn of haar individuele inschrijving annuleert, maar enkel bij annulering door de Organisator.

3.8 Startbewijzen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 

3.9 Deelnemers die gezondheidsrisico’s of (blijvend) letsel op (dreigen te) lopen, zullen na beoordeling door de medische staf, op medische gronden dwingend geadviseerd worden hun deelname direct te beëindigen of te pauzeren. Slechts indien de medische staf hiervoor toestemming verleent, kan de deelname hervat worden. 

 

Artikel 4. WEDSTRIJDREGLEMENT 

4.1 De Keistad Triathlon Amersfoort is een non stayer wedstrijd, wij houden het reglement van de NTB aan. Voor meer info: Klik hier, scroll naar beneden richting overzicht reglementen Nederlandse Triathlon Bond en klik op het kopje wedstrijd reglement.

 

Artikel 5. TIJDREGISTRATIE 

5.1 Voor de tijdregistratie wordt gebruik gemaakt van het ProChip systeem van MyLaps. De ProChip wordt door het Evenement verstrekt, het gebruik van de eigen ChampionChip of eigen ProChip is dus niet van toepassing. 

 

Artikel 6. KLEDING 

6.1 Het dragen van de door de Organisatie verstrekte badmuts bij de triathlon is verplicht tijdens het zwemmen, evenals bij alle disciplines het dragen van de ProChip van MyLaps voor tijdsregistratie, middels een enkelband. 

6.2 Het door de Organisatie verstrekte startnummer dient tijdens de gehele route, van start tot en met finish, geheel zichtbaar gedragen te worden, behoudens bij het zwemmen tijdens de triathlon. 

6.3 Bij de triathlon (fietsen) is het dragen van een helm verplicht. 

6.4 De kleding (inclusief eventuele attributen) die door de Deelnemers gedragen worden, dienen de veiligheid van de Deelnemer zelf, alsmede de overige Deelnemers, niet in gevaar te brengen. De Organisatie zal hierop toezien en de Deelnemer is verplicht de aanwijzingen van de Organisatie op te volgen. Zie artikel 4 voor het wedstrijdreglement dat tijdens het Evenement van toepassing is.

 

Artikel 7. VOORBEHOUD WIJZIGINGEN 

7.1 De Organisatie behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het programma van het Evenement. 

7.2 De Organisatie behoudt zich het recht voor om bij onverwacht slecht weer of onvoorzienbare omstandigheden het evenement te annuleren of uit te wijken naar een alternatieve locatie, route of alternatieve starttijd / datum. Inschrijfgelden worden bij annulering retour gestort onder aftrek van gemaakte kosten door de Organisatie en kosten voor het betalingsverkeer. Donatiegelden komen ten goede aan het goede doel.

 

Artikel 8. AANSPRAKELIJKHEID 

8.1 Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

8.2 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

8.3 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

8.4 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

8.5 De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP). Daarnaast dient de Deelnemer te beschikken over een adequate ziektekostenverzekering. 

8.6 De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

8.7 De Deelnemer dient in het geval van een aansprakelijkheidsclaim dit uiterlijk 14 dagen na einde van het evenement bij de Organisator in te dienen.

 

Artikel 9. PORTRETRECHT 

9.1 De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Event gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is voor promotionele doeleinden van de Organisatie, zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen. 

 

Artikel 10. VEILIGHEID 

10.1 De Deelnemer moet onverwijld de aanwijzingen van de Organisatie, verkeersregelaars, politie en overige functionarissen opvolgen. De Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens is tijdens het evenement van toepassing tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

 

Artikel 11. PRIVACY STATEMENT 

11.1 De deelnemer gaat akkoord met het gestelde zoals benoemd in de PRIVACY STATMENT.

PRIVACY STATMENT vindt u hier

 

Artikel 12. OVERIGE 

12.1 In geval van onduidelijkheid in en/of onvolledigheid van deze voorwaarden, besluit de Organisatie wat de handelwijze moet zijn. 

 

VRAGEN? 

Heeft u nog vragen? Mail dan naar info@keistadtriathlon.nl